Bases

Objectius

Els objectius d’aquest concurs d’idees per dissenyar un nou jardí a l’EPSEVG, són:

 • Obtenir un projecte per al nou jardí consensuat entre tots els col·lectius de l’EPSEVG.
 • Implicar tots els col·lectius de l’EPSEVG i la UPC, incitar la seva participació i visibilitzar-la.
 • Dinamitzar la presència del jardí en la vida de l’EPSEVG.

 Fases del concurs

El concurs es realitzarà en aquestes quatre fases:

 • Fase 1: Presentació de les propostes.
 • Fase 2: Preselecció. Aquesta preselecció la realitzarà un jurat especialitzat amb l’únic criteri de descartar només aquells projectes que no compleixin amb aquestes bases.
 • Fase 3: Votació popular dels projectes resultats. El projecte que obtingui més puntuació guanya el concurs.
 • Fase 4: Resolució de la proposta guanyadora.

Participants

 • Els grups hauran d’estar formats com a mínim per 2 persones. No hi ha màxim de persones per formar un grup.
 • Una persona del grup, com a mínim, ha d’estar vinculada a l’EPSEVG (en qualitat d’estudiant, personal docent o personal d’administració i serveis).
 • El grup només podrà presentar un treball. Una persona només pot participar en un grup.
 • Es vol fomentar la diversitat en els grups de treball, que estiguin integrats per persones de diferents àmbits i col·lectius de l’EPSEVG i la UPC, per a què els projectes siguin més rics.

Jurat

El jurat estarà integrat per:

 • Una persona especialitzada de l’àmbit del paisatgisme.
 • Una persona de la comissió Fem jardí a l’EPSEVG.
 • Una persona de l’equip directiu de l’EPSEVG.
 • Una persona, designada per l’EPSEVG, relacionada amb la concessió de manteniment del jardí.

Dates

 • Període de presentació de propostes: del 1 de març al 4 d’abril del 2013. S’AMPLIA TERMINI FINS EL 12 D’ABRIL. 
 • Preselecció de propostes: 15 d’abril del 2013.
 • Publicació de les propostes preseleccionades i votació popular: del 16 d’abril al 22 d’abril del 2013.
 • Resolució del concurs: 23 d’abril 2013, coincidint amb la Diada del Campus.

Format de presentació de les propostes

Per participar en el concurs caldrà que els grups aportin aquesta informació a través de l’emplenament del formulari d’inscripció i participació.

 • Nom del grup.
 • Relació de membres (nom, DNI i vinculació amb l’EPSEVG).
 • Informació descriptiva de la proposta.
 • Informació gràfica de la proposta.

Requisits que han de complir les propostes

Perquè les propostes siguin seleccionades han de complir aquests requisits:

 • ACCESSIBILITAT: el jardí ha de ser accessible per a persones amb mobilitat reduïda i per a persones cegues i sordes.
 • ACCESSOS: no es permet la creació o canvi dels accessos existents.
 • ACÚSTICA: es valoraran les intervencions que millorin la acústica de l’espai de manera que no interfereixi en la realització de la docència a les aules.
 • IL·LUMINACIÓ: la il·luminació artificial de la zona ha de reunir els paràmetres d’eficiència energètica.
 • INFRAESTRUCTURES EXISTENTS: s’han de conservar les infraestructures existents al subsòl del jardí i tenir-les en compte a l’hora de realitzar intervencions a la seva superfície. Consulta el plànol als documents de suport.
 • SISTEMA DE REG: s’ha de conservar el sistema de reg existent i preveure la seva ampliació si ho requereix, tot i que es podria anul·lar o traslladar algun segment del reg si és necessari.
 • USOS: no es permetrà l’ús del jardí per a una activitat que sigui incompatible amb la práctica docent a l’EPSEVG. Cal que les propostes presentades permetin un ús polivalent del jardí (dos o tres tipus de usos diferents) i no centrar-se única i exclusivament en un sol tipus de ús.
 • VEGETACIÓ: conservar la vegetació existent, tot i que es permet el trasllat d’arbres petits, plantes i arbustos actuals.

Delimitació de l’objecte del concurs 

Els espais objecte del concurs són: el jardí central situat al davant de la sala d’actes, el petit jardí situat davant de la zona AD-01 i el jardí situat al costat dels laboratoris L011-L014. Vegeu els documents de suport.

Difusió de les propostes

El blog Fem jardí a l’EPSEVG publicarà el resum i les representacions gràfiques de cada proposta que siguin preseleccionades. Aquesta informació també podrà ser difosa en altres mitjans de comunicació de la UPC.

Votació de les propostes 

Tota la comunitat de l’EPSEVG podrà votar les propostes preseleccionades i la que acumuli més votacions, serà la guanyadora. El procés es farà a través d’una votació electrònica.

—————————————– ACTUALITZACIÓ ————————————————-

Atès l’elevat nombre de votacions rebudes fins ara i tenint en compte les limitacions de l’aplicació Uservoice, la Comissió Fem Jardí ha decidit que el dia 22 d’abril es realitzarà un recompte de vots anònims i vots amb comptes de correu invàlides per a cada projecte i aquesta informació serà comunicada al jurat perquè prengui la decisió pertinent. 
 Es recomana doncs la votació amb compte de correus vàlides per tal d’assegurar el màxim recompte final de vots. 

——————————————————————————————————————–

Acte de resolució del concurs 

L’acte de resolució del concurs es realitzarà durant la Diada del Campus, el 23 d’abril de 2013 a l’EPSEVG. En aquest acte es reconeixerà la participació del grup autor de la proposta i es farà lliurament del premi.

Premi

Aquest concurs està basat en el treball desinteressat de les persones que s’hi involucren i no té pressupost, per tant, el premi no serà monetari. No obstant, el grup que presenti la proposta guanyadora obtindrà com a premi:

 1. Fer realitat el jardí que ha dissenyat durant el curs 2013-2014, segons les condicions previstes en la definició del projecte Fem jardí a l’EPSEVG.
 2. Un InterRail Global Pass Flexi 2cl. de 10 dies en 22 valorat en 265€, donat per RENFE i InterRail. Aquest premi es regeix segons els següents requisits:
  • Per emetre el passi cal que cada viatger faciliti:
   • Nom i cognoms, tal com figura al DNI
   • Núm. DNI i país de residència
   • Data de naixement
   • Data a partir de la qual desitja començar el viatge
  • Només s’atendran peticions d’emissió rebudes amb una antelació mínima de 30 dies sobre la data d’inici de viatge.
  • El passi és personal i intransferible, en cas de no realitzar el viatge, el guanyador no adquireix dret de traspassar-lo a una altra persona.
  • Un cop emès, no admet canvis ni permet reemborsar pel seu valor en metàl·lic.
  • És vàlid per començar el viatge fins al 31.12.13
  • Segons normes de InterRail, el viatger ha de tenir residència permanent en un país europeu durant almenys els 6 mesos previs a l’emissió.
  • Renfe declina qualsevol responsabilitat en el procés d’assignació dels passis.

Documentació de suport i dubtes

Nota final

La Comissió Fem Jardí a l’EPSEVG convoca aquest concurs i es reserva el dret de modificar la informació i les condicions publicades en aquestes bases si ho creu necessari. En tot cas, se n’informarà degudament.

Dates de creació i actualizació:

1 de març de 2013

Incorporació de la informació del premi InterRail: 7 de març de 2013

Ampliació del termini de lliurament de propostes: 23 de març de 2013

Actualització normativa votación: 17 d’abril de 2013

bannerConcursJardi

_________________________________________________________________________

Premi del concurs finançat per: 

logotipo_renfe_low

InterRail

 

Be Sociable, Share!

Deixa un comentari